0002 Harley-Davidson 11 : 53.
0003a Honda MT5 50 : 70, 72.
0003b Honda XL 250cc 44 : 81, 82, 83,105,106.